Logo

Tuna / Salmon Avocado Donburi

Tuna / Salmon Avocado Donburi

$15.95

Rice bowl topped with sashimi Tuna/Salmon, Avocado and green mix